Szanowni Państwo zachęcamy do odwiedzania zakładki aktualności, ponieważ znajdą tam Państwo wszystkie bieżące wiadomości dotyczące tego co dzieje się w naszym przedszkolu :)

Zajęcia logopedyczne

Terapia logopedyczna w naszej placówce prowadzona jest przez Beatę Demianiuk

Zajęcia odbywają się w poniedziałek w godz. 12.00-15.00, we wtorek w godz. 08.30 - 11.30 oraz środa w godz. 08.00-11.00 


   

      ETAPY ROZWOJU MOWY DZIECKAOKRES PRENATALNY

 • Między 6 a 7 tygodniem życia płodowego wspólną pracę rozpoczynają mięśnie i nerwy. Rozwijają się obwodowe i centralne narządy mowne.
 • Ucho kształtuje się bardzo wcześnie i jest zmysłem najlepiej rozwiniętym w pierwszych trzech miesiącach a przy urodzeniu-całkowicie dojrzałe do pracy. /L.Kaczmarek 1977/.
 • Chociaż w uszach dziecka znajduje się płyn, odbiera ono charakterystyczne cechy dźwięków na drodze poza akustycznej np. melodię, akcent, rytm i natężenie dźwięków.
 • 14 tydzień życia płodowego to początki treningu odruchów chwytania, oddychania, fonacji i ssania.
 • Od 17 tygodnia życia płodowego dziecko potrafi wysuwać wargi do przodu i ssać je. Połyka wody płodowe uwrażliwiając się na smak.
 • Pod koniec 3 miesiąca życia płodowego są już ukształtowane struny głosowe i dziecko jest zdolne do płaczu. /B.T.Heffernan 1972/.

 

        Od prawidłowej budowy narządów: centralnych ośrodków w układzie nerwowym, ucha,               układu oddechowego, jamy ustnej – zależy ich późniejsze funkcjonowanie w procesie                 kształtowanie się mowy dziecka.

 

OKRES MELODII (od urodzenia do 1 r.ż. (sygnału, apelu))

 • Dziecko komunikuje się z dorosłymi za pomocą krzyku i płaczu. To pierwsze porozumiewanie i ćwiczenia narządu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego( mlaskanie ,cmokanie).
 • W 2-3 m.ż. zachowania przedwerbalne- głużenie  lub gruchanie-gardłowe dźwięki k,g aa,uu, gu. Nieświadome ćwiczenie narządów artykulacyjnych, także u dzieci niesłyszących. W głużeniu wyróżnia się samogłoski, spółgłoski, grupy spółgłoskowe i samogłoskowe.
 • 3-6 r.ż  echolalie- gaworzenie- czyli zamierzone powtarzanie dźwięków własnych
   i zasłyszanych z otoczenia.  To trening słuchu oraz naśladownictwo z ćwiczeniem uwagi i woli (ma, pa, da, la).
 • Gaworzą tylko dzieci słyszące. W mózgu  wytwarzają się skojarzenia między wzrokowym obrazem przedmiotu, a jego dźwiękowym odpowiednikiem. Dziecko zaczyna rozumieć mowę, spełnia proste polecenia.
 • Poprawnie wymawia samogłoski: a, e, i, oraz spółgłoski: m, b, n, d, t, j. Pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba.

 

OKRES WYRAZU -1 -2 r.ż.(sygnału jednoklasowego)

 • Rozwija się słuch fonematyczny- powtarza wyrazy, naśladuje mowę otoczenia
 • Używa prawie wszystkich samogłosek ustnych a, o, u, e, i, y,- z wyjątkiem nosowych ą, ę.
 •  Ze spółgłosek  wymawia p, pi, b, m, t, d, n, ń, k, j, ś, ć, ch. Pozostałe spółgłoski zastępuje innymi, o zbliżonym miejscu artykulacji.
 • Dużo onomatopei-hau-hau
 • Holofrazy –,,jednowyrazowe zdania”- zachowania pozawerbalne
 • Charakterystyczne jest wymawianie tylko pierwszej sylaby lub końcówki.
 • Dziecko rozumie i wypowiada kilka słów. Pierwsze wyrazy to najczęściej proste sylaby odnoszące się do konkretnych osób, rzeczy i czynności, często odbiegające wypowiedzią od prawidłowego słowa.
 • Zasób słownikowy to ok. 300 słów w 2 r.ż., ale występują znaczne różnice indywidualne.

 

OKRES ZDANIA -2-3 r.ż.(sygnału dwuklasowego)

 • Poprawne wszystkie samogłoski ustne i nosowe: a, o, u, e, i, y, ą, ę.
 • Powinno wypowiadać także spółgłoski oraz ich zmiękczenia:
 • dwuwargowe: p, b, m,
 • wargowo-zębowe: f, w,
 • środkowo-językowe: ś, ź, ć, dź, ń,
 • tylnojęzykowe: k, g, h,
 • przedniojęzykowo-zębowe: t,  d, n, ł, 
 • przedniojęzykowo-dziąsłowe: l.
 • Pojawiają się wypowiedzi dwuwyrazowe (faza zdania-zlepki dwuwyrazowe -,,lala pić”- proste zdania pojedyncze,
 • Pod koniec tego okresu mogą pojawiać się głoski: s, z, c, dz, a nawet sz, rz, cz, dż lub są zastępowane łatwiejszymi.
 •  W zakresie słownictwa zauważa się znaczny przyrost ilościowy: od 300 słów –w wieku 2 lat do 1000 słów w wieku lat 3. (Jurkowski1975)
 • Neologizmy dziecięce ,,kawniki ”, ,,paściota”, ,,matata”

 

OKRES SWOISTEJ MOWY DZIECIĘCEJ 3 – 6r.ż. (swoistych form językowych)

 • Dziecko 4-letnie. Dzięki usprawnianiu się narządów artykulacyjnych i pionizacji przedniej części języka pojawiają się głoski detalizowane: s, z, c, dz. Głoski te powinny brzmieć twardo, a język nie może wsuwać się między zęby.
 • Niekiedy pojawiają się poprawne głoski sz, ż, cz, dż, chociaż gdy dziecko wymawia je jako s, z, c, dz w tym okresie jest prawidłowością.
 • Głoska- r wymawiana jako l lub prawidłowo brzmiącą r. Jeżeli dziecko wymawia w miejsce głoski r głoskę ł lub inną, np.: r- języczkowe, gardłowe, podniebienne, istnieje niebezpieczeństwo przekształcenia tej głoski w głoskę  r -zdeformowaną.
 • Bardzo często występuje hiperpoprawność wymowy- jako objaw nadużywania nowo opanowanej głoski. To zjawisko przejściowe i  ustępuje samoistnie.
 • Mowa dziecka 5- letniego jest już w zasadzie zrozumiała. Ustalają się głoski sz, rz, cz, dż, i są wymawiane poprawnie, chociaż w mowie potocznej  mogą być jeszcze wymawiane jako s, z, c, dz. Głoski dźwięczne brzmią dźwięcznie.
 • Głoska r- wymawiana jest prawidłowo lub sporadycznie zastępowana jest głoską l -brzmiącą poprawnie.
 • Wypowiedzi dziecka 6-letniego to formy wielozdaniowe. Dziecko uwzględnia kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo- skutkowe. Pytane o znaczenie słów, potrafi je wyjaśnić. Opisuje przedmioty podając ich charakterystyczne cechy oraz możliwości zastosowania tych przedmiotów.
 • Słownictwo dziecka 6 letniego to ok.3000 -4500 słów(Jurkowski1975).
 • Ustalenie się prawidłowej wymowy głosek języka polskiego powinno być zakończone do końca 6-go roku życia.
 • Dziecko 7-letnie ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz prawidłową technikę mówienia, poprawną pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i składniowym.
 • Proces rozwoju języka trwa nadal. Dzieci uczą się nowych wyrazów. Wypowiedzi wzbogacają się nawet w wieku dojrzałym wraz ze zdobywaniem kolejnych doświadczeń i rozszerzeniem wiedzy o nowych zjawiskach otaczającej nas rzeczywistości.

 

 Znalezione obrazy dla zapytania DZIECKO SZKOŁAPRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLAKA

DO SZKOŁY

 


W przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole ważny jest

rozwój dyspozycji psychofizycznych dziecka.


Prawidłowo rozwinięte funkcje:

 • słuchowe,
 • wzrokowe,
 • poznawcze i  językowe,
 • dobra sprawność manualna i ruchowa

 gwarantują powodzenie w realizacji edukacji szkolnej.

 

Niezwykle ważna jest dojrzałość emocjonalno-społeczna.

 

 Dziecko jest gotowe do nauki w szkole, jeżeli w miarę możliwości radzi sobie:

 • w sytuacjach stresowych,
 • pokonuje trudności,
 • współdziała w grupie,
 • jest samodzielne,
 • koncentruje się na zadaniu,
 • pracuje w odpowiednim tempie,
 • doprowadza pracę do końca.

 

Pracując z dziećmi pięcioletnimi, widzę, że większość z nich potrzebuje działań wspierających:

 • częstego chwalenia i zachęcania,
 • wzmacniania ich pewności siebie,
 • uodparniania w sytuacjach nowych w szerszej społeczności,
 • uaktywniania w zajęciach zorganizowanych,
 • uczenia właściwego reagowania na przegraną.

 

Większość dzieci w tym wieku czuje potrzebę zabaw swobodnych i realizację własnych zainteresowań.

 

Aby dziecko było gotowe do nauki czytania i pisania, musi osiągnąć dobry poziom :

 • spostrzegawczości słuchowej,
 • wzrokowej,
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • i sprawności manualnej.

 

To właśnie:

 • prawidłowa artykulacja,
 • swobodne posługiwanie się mową do wyrażania swoich myśli, potrzeb,
 • formułowanie zdań poprawnych pod względem gramatycznym,
 • wierne odtwarzanie treści wierszy, rymowanek, wyliczanek, piosenek
 • oraz dobry słuch fonematyczny warunkują prawidłowy rozwój percepcji słuchowej.

 

Proszę Państwa dziecko to niesamowita istota !!!

Zachęcam do kreatywności, ale chcę zaznaczyć, że nie musicie Państwo wymyślać niczego niezwykłego. Najważniejsze jest Państwa poczucie dobrej zabawy: wygłupy na dywanie, noszenie dzieci na barana do łóżka, spontaniczna bitwa na śnieżki, łaskotki.

 

 RODZICU POCZYTAJ !!!


MOTYWACJA DO PRAWIDŁOWEJ WYMOWY.docx