Szanowni Państwo zachęcamy do odwiedzania zakładki aktualności, ponieważ znajdą tam Państwo wszystkie bieżące wiadomości dotyczące tego co dzieje się w naszym przedszkolu :)

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie poprzez system elektroniczny.
 

Zasady rekrutacji

 • Do miejskich oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Mieście Mińsk Mazowiecki.
 • Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
 • O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!!
 • Dzieci już uczęszczające do przedszkoli - w roku szkolnym 2016/2017 będą przyjmowane na podstawie składanych przez rodziców deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej.
 • Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci z roczników 2014, 2013, 2012, 2011.
 • Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat. Burmistrz Miasta może wskazać rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej niż wskazane we wniosku o przyjęcie.
 • Wszystkie dzieci mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego i, w przypadku wzięcia udziału w rekrutacji, będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Burmistrz Miasta może wskazać rodzicom inną placówkę niż wskazana we wniosku o przyjęcie.
 • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych  prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych w harmonogramie.
 • Nabór do Oddziału Specjalnego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim odbywać się będzie poza systemem elektronicznym.
 • Przedstawione w ofertach przedszkoli i szkół podstawowych: ilość grup, ich przeznaczenie wiekowe oraz czas pracy oddziałów mogą ulec zmianie.
 • W przypadku braku dostępu do Internetu Rodzic wypełnia Wniosek o przyjęcie dziecka ręcznie (formularze będą dostępne w przedszkolach miejskich od pierwszego dnia rekrutacji).

I.  PRZEBIEG REKRUTACJI

ETAP wstępny – informator

Na stronie rekrutacji Rodzice mają możliwość zapoznania się z najważniejszymi danymi dotyczącymi przedszkoli miejskich, gdzie są podane adresy stron  internetowych poszczególnych placówek, na których można uzyskać dokładne informacje na temat wybranego przez siebie przedszkola. Rekrutacja do przedszkoli niepublicznych odbywa się według zasad i w terminach ustalanych przez Właścicieli przedszkola.

ETAP I  – Wypełnianie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od 29 marca 2017r. od godz. 8.00 do  14 kwietnia 2017r. do godz. 12.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie wniosków do przedszkola pierwszego wyboru.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia  wniosku o przyjęcie dziecka do placówki.  We wniosku rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek, w których stara się o przyjęcie dziecka.

Dwa sposoby składania wniosków przez rodziców

Pierwszy:Rodzic wypełniawniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje go i podpisuje, a następnie udaje się do przedszkola pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których dziecko stara się o przyjęcie) w celu złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją – do weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną.

Drugi:  Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie pobrany w przedszkolu wniosek (można go otrzymać w każdym przedszkolu) i udaje się do placówki pierwszego wyboru wraz z wymaganą dokumentacją, gdzie do systemu wniosek wprowadzi Placówka. Wniosek wraz z dokumentacją zostanie zweryfikowany przez Komisję Rekrutacyjną.

ETAP II - Złożenie wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru

Jeśli rodzic wypełnił wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to jego wniosek został zapisany w systemie. Rodzic z wersją papierową wniosku musi koniecznie udać się do przedszkola pierwszego wyboru i złożyć wniosek wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzania kryteriów najpóźniej do 14 kwietnia 2017r. do godz. 12.00.

Wnioski wraz z dokumentacją rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Przewodniczącego komisji wyznacza dyrektor przedszkola. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach i w tym celu może: skorzystać z informacji, do których ma dostęp w urzędzie, wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, jak również zlecić przeprowadzenie wywiadu w celu zweryfikowania oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

ETAP III - Listy dzieci zakwalifikowanych do placówek

W dniu 5 maja 2017r.do godz. 10.00 placówki podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola. Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić:

 • w placówce
 • logując się na stronie internetowej dla rodziców
 • otrzymując informację o wyniku rekrutacji na pocztę elektroniczną (w przypadku podania adresu we wniosku).

ETAP IV - Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do placówki

Jeżeli dziecko znalazło się na liście dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, to rodzic w terminie od 5 maja do 10 maja 2017r. do godz. 15.00 musi udać się do tej placówki i potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Druk oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia znajduje się i jest do pobrania na stronie rekrutacji.


ETAP V – W dniu 12 maja 2017r. do godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


ETAP  VI – Procedura odwoławcza

 • Złożenie przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej - w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych
 • Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata – w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
 • Wniesienie do dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej, w której utworzono oddział przedszkolny odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
 • Rozpatrzenie przez dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej, w której utworzono oddział przedszkolny odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

ETAP VII – Ewentualne postępowanie uzupełniające

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć wniosek w przedszkolu, które dysponuje wolnymi miejscami. Pomocą w szukaniu wolnego miejsca w przedszkolu jest informacja o wolnych miejscach dostępna za pośrednictwem strony internetowej. Postępowanie uzupełniające odbywać się będzie od 22 maja 2017r. do 19 czerwca 2017r. według zasad obowiązujących podczas rekrutacji pierwszego naboru, według podanych niżej terminów:

 • składanie wniosków wraz z załącznikami – od 22 maja 2017r. od godz. 8.00 do 24 maja 2017r. do godz. 15.00
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych –9 czerwca 2017r. do godz. 10.00
 • potwierdzenie woli – od 12 czerwca 2017r. do 14 czerwca 2017r. do godz. 15.00
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych –19czerwca 2017r. do godz. 10.00.

ETAP VIII – Procedura odwoławcza – jak wyże